U maakt gebruik van een verouderde browser waardoor u onze website niet optimaal kunt ervaren. Klik hier om Firefox of Chrome te downloaden.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

ARACO INTERNATIONAL B.V.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Araco International B.V.


ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter
beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Araco: Araco International B.V., de gebruiker van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gevestigd aan
Jaargetijdenweg 90, 7532SX te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 08160200.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Araco een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
sluiten.
3. Partijen: Araco en de Wederpartij gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Araco zich jegens de Wederpartij heeft
verbonden tot de levering van Producten, de uitvoering van werken en/of overige diensten.
5. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Araco aan de Wederpartij te leveren zaken.
6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met
het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan
worden gesteld.


ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Araco en iedere tot stand
gekomen Overeenkomst.
2. Araco wijst de toepasselijkheid van eventueel door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden
uitdrukkelijk van de hand.
3. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig onder
omstandigheden ongeldig is, blijven de overige bepalingen van toepassing en zijn Partijen verplicht om in onderling
overleg een vervangende regeling af te spreken die wat betreft betekenis zoveel mogelijk aansluit bij de ongeldige
bepaling.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN PRIJZEN
1. Elk aanbod van Araco (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is
opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
2. Alle prijsopgaven in aanbiedingen van Araco zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is
overeengekomen. Alle aangeboden prijzen zijn netto, exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders
vermeld.
3. Araco is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen
en verzekeringspremies, ontstaan na uitbrenging van het aanbod, aan de Wederpartij door te berekenen voor die
werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Araco
moeten worden verricht en/of worden geleverd. Indien een verhoging als hiervoor bedoeld zich voordoet binnen
drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Araco deze binnen drie maanden na totstandkoming
van de Overeenkomst doorberekent, is de Wederpartij slechts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien
sprake is van een totale prijsverhoging van ten minste 10% van de totaal overeengekomen prijs. Prijsverhogingen
als gevolg van stijgingen van heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, kunnen te allen tijde
en onverkort aan de Wederpartij worden doorberekend.


ARTIKEL 4. | TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN NADIEN
1. De Overeenkomst komt pas tot stand nadat Araco de aanvaarding van haar aanbod door de Wederpartij,
Schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd door middel van een opdracht- of orderbevestiging. Zolang Araco
de aanvaarding niet Schriftelijk heeft bevestigd, kan Araco het aanbod nog herroepen of wijzigen.
2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuw aanbod van
Araco, is het bepaalde in artikel 2 en lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Indien in de aanvaarding door de Wederpartij voorbehouden en/of wijzigingen in het aanbod zijn aangebracht
en/of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de
Overeenkomst pas tot stand indien Araco tevens Schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd daar geheel,
volledig en zonder voorbehoud mee in te stemmen.
4. Wijzigingen in tot stand gekomen Overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden na deze totstandkoming, zijn slechts van kracht indien zij Schriftelijk tussen Partijen zijn
overeengekomen.


ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De Wederpartij kan een Overeenkomst uitsluitend geheel of gedeeltelijk annuleren met voorafgaande Schriftelijke
toestemming van Araco. Araco kan, bij wijze van uitzondering, een annulering van (een gedeelte van) de
Overeenkomst accepteren, onder nader door haar te bepalen voorwaarden.
2. Indien de Wederpartij de Overeenkomst zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Araco geheel of
gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan Araco alle met het oog op de uitvoering van (dat gedeelte van) de
Overeenkomst redelijkerwijs reeds gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag,
provisie e.d.) en de winstderving van Araco, te vermeerderen met btw, aan Araco te vergoeden, alles onverminderd
het recht van Araco op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering
voortvloeiende schade.
3. Annulering door de Wederpartij dient middels een Schriftelijke verklaring te geschieden.
4. Araco mag om haar moverende redenen een tot stand gekomen Overeenkomst annuleren. Araco mag in ieder
geval een Overeenkomst annuleren indien (niet-limitatief): (i) er sprake is van een foutieve prijs (kennelijke
vergissing), (ii) Araco de overtuiging heeft de kwaliteit van de uit te voeren Overeenkomst niet te kunnen
waarborgen, (iii) Araco de overtuiging heeft dat de Overeenkomst niet aan de verwachting van de Wederpartij zal
voldoen en (iv) indien Araco de overtuiging heeft dat de Overeenkomst discriminerend van aard is en/of inbreuk
maakt op auteursrechten en/of maatschappelijke normen en waarden. Araco zal Schriftelijk kenbaar maken indien
zij de Overeenkomst wil annuleren. Indien Wederpartij in de situaties genoemd onder (ii) en (iii) toch uitvoering
wenst van de Overeenkomst, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij, is geen garantie van
toepassing en vervalt het recht van de Wederpartij om ter zake hetgeen geleverd wordt te klagen.


ARTIKEL 6. | DIVERSEN
1. Araco heeft het recht een over- of onderlevering van 5% ten opzichte van het overeengekomen aantal. Het
gefactureerde aantal betreft dan ook het exact geleverde aantal. Het betreffende bedrag dient dan ook volledig
voldaan te worden.
2. De Wederpartij kan géén rechten ontlenen aan de door Araco gedane mededelingen omtrent (technische)
productspecificaties.
3. Ter zake van door Araco gegeven adviezen, uitgevoerde inspecties en soortgelijke verrichtingen wordt geen
garantie gegeven.
4. Het is Araco te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van de Wederpartij is vereist -
toegestaan de Overeenkomst geheel en/of gedeeltelijk en/of met behulp van door haar ingeschakelde derden te
laten uitvoeren.


ARTIKEL 7. | LEVERTIJDEN, LEVERING EN RISICO
1. Araco spant zich in de eventueel overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen na te komen. Het verzuim
van Araco treedt echter niet eerder in dan nadat Araco na het verstrijken van een nader door haar Schriftelijk
bepaalde redelijke termijn, nog steeds met de nakoming in gebreke is.
2. Verzuim van Araco biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het
verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding. Artikel 13 is van overeenkomstige
toepassing.
3. De levering geschiedt af magazijn van Araco, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. De
levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de Producten gereed staan voor de
Wederpartij in het voorraad- c.q. opslagmagazijn van Araco en dit Schriftelijk of anderszins door Araco kenbaar
wordt gemaakt aan de Wederpartij. Vanaf het moment als bedoeld in de tweede volzin worden de geleverde
Producten geacht zich te bevinden in de macht van de Wederpartij en zijn deze voor diens risico.
4. In het geval levering niet af magazijn plaatsvindt, zijn de kosten van levering eveneens voor rekening van de
Wederpartij. Het bepaalde in lid 3, tweede volzin en verder van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
Indien Araco het transport verzorgt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Wederpartij.
5. Ingeval levering plaatsvindt als bedoel in lid 4 van dit artikel, zullen de Producten worden geleverd op de
overeengekomen plaats of plaatsen en op de wijze zoals uitdrukkelijk en Schriftelijk is of wordt overeengekomen.


ARTIKEL 8. | LEVERING VAN CUSTOM-MADE- & BEDRUKTE PRODUCTEN
1. In geval de Overeenkomst voorziet in de levering van speciaal ten behoeve van Wederpartij vervaardigde of
bewerkte Producten (custom-made- & bedrukte producten), is Wederpartij verplicht tot en verantwoordelijk voor
de tijdige aanlevering van het daarvoor benodigde direct reproduceerbare materiaal, zoals logo’s, merken of ander
beeldmateriaal. De Wederpartij staat ervoor in dat dit materiaal van goede kwaliteit is.
2. Araco is gerechtigd de door Wederpartij aangeleverde logo’s, merken en/of ander beeldmateriaal te verwerken,
op te slaan, te bewaren en te gebruiken. In geval op deze logo’s, merken en/of ander beeldmateriaal rechten van
derden rusten, dient de Wederpartij op verzoek van Araco een ondertekende machtigingsbrief (letter of
autorization) te verstrekken. Ongeacht of deze machtigingsbrief wel of niet is verstrekt, garandeert de Wederpartij
dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart zij Araco in en buiten
rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie van de bedoelde logo’s,
merken en/of ander beeldmateriaal.
3. Araco is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Wederpartij te zenden, indien zulks
uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. In dat geval zal Araco uiterlijk 14 werkdagen na totstandkoming
van de Overeenkomst en ontvangst van de te reproduceren materialen, een drukproef aan de Wederpartij
voorleggen.
4. Schriftelijke goedkeuring door Wederpartij van een verstrekte drukproef impliceert dat de Wederpartij deze heeft
gecontroleerd. Araco is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij onopgemerkte fouten of gebreken van een
bewerking indien een goedgekeurde drukproef onverhoopt niet overeenkomt met de wensen van de Wederpartij.
Het wijzigen van een goedgekeurde drukproef is niet mogelijk, tenzij Araco een uitzondering maakt en dit
Schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd. (Extra) kosten die gemoeid zijn met de eventuele wijziging zijn voor
rekening en risico van de Wederpartij.
5. Araco is nimmer verplicht Producten die bedrukt worden volgens specificaties van de Wederpartij, voor
toekomstige orders van de Wederpartij beschikbaar te houden; het assortiment van te bedrukken Producten kan
van tijd tot tijd wijzigen. Araco aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.


ARTIKEL 9. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE
1. De Wederpartij is verplicht om de Producten terstond bij levering op de conformiteit daarvan te controleren.
Daarbij behoort Wederpartij onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Vorenstaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 6.1.
2. Klachten van de Wederpartij omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de Producten en/of
diensten worden, onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, door Araco slechts in behandeling
genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd Schriftelijk bij Araco zijn ingediend, onder
opgave van een beschrijving van de aard van de tekortkoming, waarbij als bekwame tijd een termijn van 24 uren
na levering, althans een termijn van 24 uren na constatering van de tekortkoming heeft te gelden, tot uiterlijk 90
dagen na levering der Producten, welke termijn als algehele vervaltermijn te gelden heeft. Later ingediende
klachten ten aanzien van het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de Producten en/of diensten worden
niet geaccepteerd.
3. De Wederpartij is er verantwoordelijk voor dat de door Araco geleverde Producten goed worden gecontroleerd op
onvolkomenheden van welke aard en in welke vorm of omvang ook, alvorens deze door of vanwege de Wederpartij
een bewerking ondergaan. Ten aanzien van Producten die een dergelijke bewerking hebben ondergaan, vervalt
het recht van de Wederpartij om een klacht in te dienen, een beroep te doen op garantie of gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de Overeenkomst, vermindering van de verschuldigde prijs of enige andere compensatie.
4. Geen grond voor klachten, een beroep op garantie of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst,
vermindering van de verschuldigde prijs of enige andere compensatie zijn geringe afwijkingen in kwaliteit,
kwantiteit, kleur, materiaal, uitvoering, gewicht, formaat e.d. van de door Araco geleverde Producten, welke
afwijkingen in de branche toelaatbaar worden geacht en onverminderd het bepaalde in artikel 6.1. Dit geldt tevens
indien en voor zover:
- de Overeenkomst is uitgevoerd op basis van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens,
zoals wat betreft aantallen en specificaties;
- sprake is van een verkeerd en/of ander verwachtingspatroon van de Wederpartij, terwijl de Overeenkomst
conform de instructies van de Wederpartij en met behulp van de eventueel door haar verstrekte tekeningen,
schetsen, ontwerpen, materialen en/of informatie is uitgevoerd;
- de Wederpartij de Producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt of door een derde heeft laten repareren of
bewerken;
- de Producten na de levering niet zijn gebruikt conform de ter hand gestelde manual en/of
gebruiksvoorschriften;
- gebreken van de Producten het gevolg zijn van een na levering van buiten komende oorzaak of een andere
niet aan Araco toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken
als gevolg van blootstelling aan uitzonderlijke omstandigheden, natuurlijke slijtage en molestschade.
5. Klachten omtrent de berekende prijzen en andere klachten betreffende facturen moeten binnen een redelijke
termijn van 7 dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Araco, onder opgave van een beschrijving van de aard van de
klacht, worden ingediend, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. Later ingediende klachten ten aanzien
van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.
6. Araco dient door Wederpartij in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel, binnen 7 dagen
na de melding daarvan door Wederpartij, nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht, bij
gebreke waarvan ieder recht op garantie vervalt.
7. Ook indien de Wederpartij tijdig en op de juiste wijze klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige en volledige betaling
en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.
8. Het staat Araco vrij bij gerechtvaardigde klachten te kiezen tussen het vervangen van de geleverde Producten dan
wel het bedrag van geretourneerde Producten te verrekenen door middel van een creditnota, onder uitsluiting van
enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting, voor zover de klacht is ingediend binnen
een garantieperiode van 3 maanden vanaf moment van ontvangst van de Producten door de Wederpartij.
9. Klachten, al dan niet gerechtvaardigd, ingediend buiten de garantieperiode komen niet voor behandeling
aanmerking.
10.Retourzendingen op grond van een geldig beroep op garantie, kunnen slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke en
Schriftelijke goedkeuring van Araco. Bij klachten en retourzendingen van custom-made- en bedrukte Producten
draagt Araco zorg voor de retourzending. In andere gevallen draagt de Wederpartij zelf zorg voor de retourzending
en de kosten hiervan.
11.Voor retourzendingen die niet onder de garantie vallen, brengt Araco een bedrag van 25% van het netto
factuurbedrag in rekening (bovenop het originele factuurbedrag), onverminderd het recht van Araco de
betreffende Producten op kosten van de Wederpartij aan haar te retourneren. Retourzending is voor rekening en
risico van de Wederpartij en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid door Araco.
12.Niet-custom-made- of bedrukte Producten ten aanzien waarvan een geldig beroep op garantie wordt gedaan,
dienen binnen een periode van 90 dagen na goedkeuring van Araco van de retournering, te worden geretourneerd,
waarna het recht op retournering vervalt. Bewijs van de retourzending dient binnen 14 dagen na goedkeuring van
Araco van de retournering aan Araco verstrekt te worden.
13.Een door Araco goedgekeurde retourzending van custom-made- en bedrukte Producten ten aanzien waarvan een
geldig beroep op garantie wordt gedaan, dient binnen 14 dagen na goedkeuring van Araco van de retournering, te
worden geretourneerd. Bewijs van de retourzending dient binnen deze termijn aan Araco verstrekt te worden.
14.In geval van een recall (terugroepactie) is Wederpartij verplicht medewerking te verlenen aan de instructies en/of
opgelegde procedures van Araco en/of haar toeleveranciers.
15.Araco neemt tegenover Wederpartij uitsluitend de garantie op zich als bedoeld in artikel 9.8 of bij “Brand-artikelen”
de verstrekte garantie vanuit de toeleverancier, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders tussen Partijen is
overeengekomen.
16.Onaangemelde retourneringen worden niet in behandeling genomen.
ARTIKEL 10. | OPSCHORTING
Indien er gerede twijfel bestaat bij Araco omtrent de betalingscapaciteit c.q. solvabiliteit van de Wederpartij, is
Araco bevoegd de levering van de Producten op te schorten totdat de Wederpartij voldoende zekerheid voor de
nakoming van haar betalingsverplichtingen aan Araco heeft verschaft. Of de door de Wederpartij aangeboden
zekerheden voldoende zijn, is ter beoordeling van Araco. De Wederpartij is aansprakelijk voor de door Araco door
deze vertraagde levering te lijden schade.


ARTIKEL 11. | ONTBINDING
1. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet, is
Araco gerechtigd de Overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder
ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald,
terug te nemen, onverminderd het recht van Araco op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere
schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing, ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of
verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de Wederpartij of van diens overlijden of indien de
Wederpartij door beslaglegging of anderszins de beschikking over haar vermogen verliest.
3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering welke Araco heeft op de Wederpartij
direct opeisbaar.


ARTIKEL 12. | OPSLAG EN RETENTIERECHT
1. Indien de Wederpartij weigert de Producten af te nemen en/of anderszins weigert mee te werken aan de levering
daarvan, is Araco bevoegd de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan. Van de opslag zal de
Wederpartij zo spoedig mogelijk nadien Schriftelijk in kennis worden gesteld door Araco. Opgeslagen Producten
als bedoeld in de eerste volzin worden geacht aan de Wederpartij te zijn geleverd en zijn voor risico van de
Wederpartij.
2. Ingeval Araco overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten als de
factuur ter zake de geleverde Producten direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag dat de Wederpartij na de
Schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 1 weigert de gereedstaande Producten feitelijk af te nemen, is zij een
boete van € 100,- per dag verschuldigd tot een maximum van € 10.000,-. Araco is bevoegd om zowel nakoming van
alle betalings- en/of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht van
Araco op aanvullende schadevergoeding.
3. Araco is bevoegd haar verplichting tot afgifte van de opgeslagen Producten op te schorten totdat de opeisbare
facturen als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn geheel door de Wederpartij zijn voldaan, alsmede totdat de
verschuldigde boete op grond van lid 2 van dit artikel in zijn geheel is voldaan en tevens totdat alle opeisbare
vorderingen van Araco uit hoofde van eerdere en/of latere Overeenkomsten, dan wel uit andere hoofde, zijn
voldaan, alle vorderingen van Araco vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de Wederpartij daaronder
uitdrukkelijk mede begrepen.
4. Ingeval zaken ter reparatie en/of onderhoud aan Araco worden aangeboden, is Araco bevoegd de verplichting tot
afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn
voldaan, alsmede totdat al hetgeen de Wederpartij uit hoofde van eerdere en/of latere Overeenkomsten en/of uit
andere hoofde heeft voldaan, alle vorderingen van Araco vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de
Wederpartij daaronder uitdrukkelijk mede begrepen.
5. Ingeval Araco uit andere hoofde zaken van de Wederpartij onder zich heeft, is zij eveneens bevoegd de verplichting
tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de Wederpartij heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die
Araco - al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel - op de Wederpartij heeft.
6. Het krachtens dit artikel aan Araco toekomend retentierecht blijft eveneens van kracht in geval zich
omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 16 lid 2 van deze voorwaarden.


ARTIKEL 13. | NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
1. De overeengekomen uitvoerings- en of levertijd wordt verlengd met de periode, gedurende welke Araco door
overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van Araco is sprake indien en voor zover Araco na de totstandkoming van de
Overeenkomst gehinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen ten gevolge van (in zowel
binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, alles zowel in het bedrijf van Araco
als bij derden van wie Araco de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken,
evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de
schuld of risicosfeer van Araco ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Araco in gemoede niet kan
worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
3. Indien door overmacht de levering van Producten en/of diensten meer dan zes maanden worden vertraagd, zijn
zowel Araco als de Wederpartij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van
een aan de andere Partij gerichte Schriftelijke verklaring. De Overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in
de tweede volzin bedoelde Schriftelijke verklaring de andere Partij heeft bereikt. In dat geval heeft Araco,
onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte
kosten tot het moment waarop de verklaring de andere Partij heeft bereikt.
4. Voor zover Araco ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie haar verplichtingen uit de Overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze slechts gedeeltelijk nog zal kunnen nakomen, is Araco gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. De Wederpartij
is gehouden betaling te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID
1. Araco is, onverminderd haar verplichtingen uit hoofde van garantie,slechts aansprakelijk voor schade geleden door
de Wederpartij of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
Araco en/of van diens leidinggevende ondergeschikte, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevende ondergeschikten of buiten de gevallen van opzet of
bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 1, is Araco slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Wederpartij
of derden, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
3. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Araco verzekerd is, dan wel redelijkerwijs
verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Araco geldende gebruiken. Daarbij gelden de
navolgende beperkingen:
a) Araco is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan en/of veroorzaakt door de door haar geleverde
Producten verband houdende met de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, stijfvastheid en
overige aanverwante eigenschappen van die Producten en/of door het (al dan niet ondeskundig) gebruik
c.q. de eventuele ongeschiktheid van die Producten zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken,
materialen, onderdelen en/of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften - door
of namens de Wederpartij uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn
gesteld aan Araco en/of aan door deze ingeschakelde derden;
b) In geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is Araco nimmer gehouden een hoger bedrag aan
schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde (de overeengekomen prijs c.q. vergoeding (exclusief
belastingen en heffingen) minus de prijs / vergoeding voor de (nog) niet-geleverde Producten en/of (nog)
niet verrichtte diensten en minus emballage en minus de eventueel gegeven korting(en)) van de betreffende
levering en/of verrichte diensten;
c) Niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere
onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. De
Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
d) De door Araco te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de Wederpartij te betalen prijs
en/of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de Wederpartij geleden schade.
4. De Wederpartij is gehouden Araco, alsmede haar toeleveranciers, te vrijwaren van enige aanspraken van derden
wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde prestatie(s).
5. Araco is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel of schade uit enig andere hoofde die verband
houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de Wederpartij beschikbaar gestelde materialen of
onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door gebruiker of
derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Araco. De Wederpartij vrijwaart Araco geheel van
alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Araco en/of derden.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn en onverminderd de vervaltermijnen in deze algemene verkoopen leveringsvoorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Araco een
jaar.


ARTIKEL 15. | BETALING
1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling uiterlijk binnen 30 dagen
na factuurdatum op een door Araco aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van Araco.
2. De Wederpartij is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in
mindering te brengen.
3. Ingeval betaling contant bij levering dient plaats te vinden, is de Wederpartij, zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de dag waarop de levering heeft
plaatsgevonden. Ingeval Araco de Producten heeft opgeslagen ingevolge het bepaalde in artikel 12 lid 1, is de
Wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim vanaf de dag waarop Araco de Schriftelijke kennisgeving met
betrekking tot de opslag heeft verstuurd.
4. De betaling door de Wederpartij is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door
Araco aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of - in geval contante betaling is overeengekomen - op
het moment dat het volledige bedrag aan Araco is afgedragen. De Wederpartij is, zonder dat een ingebrekestelling
is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen c.q. geldende betalingstermijn is verstreken.
5. Vanaf de eerste dag dat de Wederpartij op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is zij
de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag voor iedere maand of een
gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
6. Indien de Wederpartij niet tijdig en/of volledig aan haar betalings- en/of afnameverplichtingen voldoet en op grond
daarvan in verzuim is geraakt, is Araco bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de Wederpartij
aansprakelijk voor de door Araco geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
7. Indien Araco bij het in verzuim geraken van de Wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat,
waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen en/of incassomaatregelen door Araco zelf
getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen
tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. Indien Araco gerechtelijke incassokosten
maakt, komen deze volledig voor rekening van de Wederpartij.
8. Araco heeft steeds het recht om - zowel voor als na de totstandkoming van de Overeenkomst - zekerheid voor de
betaling te verlangen van de Wederpartij en/of vooruitbetaling te vorderen. Artikel 10 is van overeenkomstige
toepassing.
9. Araco bepaalt bij eerste levering aan de hand van eventuele aangeleverde referenties de betalingscondities; ofwel
rembours/vooruitbetaling oftewel een door Araco vastgesteld krediet.
10.Het in de leden 1 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op betalingen in verband met door
Araco verrichte diensten.


ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van Araco totdat de Wederpartij de daarvoor overeengekomen prijs en
aan de overige krachtens dit artikel geldende verplichtingen - voortvloeiende uit eerder of latere Overeenkomsten
- volledig heeft voldaan.
2. In geval tevens sprake is van verzuim van de Wederpartij ingevolge artikel 15 en/of de Wederpartij in gebreke blijft
de Producten feitelijk af te nemen als bedoeld in artikel 12, blijven de Producten eigendom van Araco totdat tevens
de rente ingevolge artikel 15 lid 5 in zijn geheel is voldaan en/of de boete en/of de opslagkosten ingevolge artikel
12 lid 2 en/of de buitengerechtelijke kosten ingevolge artikel 15 lid 7 in zijn geheel zijn voldaan.
3. In geval Araco in het kader van de Overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de
afgeleverde Producten eigendom van Araco totdat de Wederpartij (tevens) alle daarmee samenhangende en
opeisbare vorderingen heeft voldaan, de vorderingen wegens niet of niet behoorlijk nakomen daaronder
begrepen.
4. Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op de Wederpartij is overgegaan, is deze niet bevoegd
de aan haar afgeleverde Producten geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins
met rechten van derden te bezwaren, tenzij zulks is geschied in het kader van de normale uitoefening van diens
beroep of bedrijf.
5. Vanaf het moment dat de Wederpartij ingevolge artikel 15 in verzuim is geraakt of Araco goede grond heeft te
vrezen dat zij in verzuim zal geraken, is Araco bevoegd de aan de Wederpartij afgeleverde Producten, zonder
voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. De Wederpartij is verplicht deze Producten op de eerste
vordering van Araco onverwijld aan haar terug te geven en daarvoor de noodzakelijke/vereiste medewerking
verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op/in plaatsen of gebouwen
in de ruimste zin des woords. De kosten in verband met deze teruggave zijn geheel voor rekening van de
Wederpartij. Na terugname zal de Wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval
hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten in verband met die
terugname.
6. Indien de Wederpartij uit of mede uit de in dit artikel bedoelde Producten een nieuwe zaak vormt en daarop het
volledige eigendomsrecht verkrijgt, dan wel indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en de
Wederpartij daarin deelgenoot wordt, is de Wederpartij verplicht op de eerste vordering van Araco aan haar een
bezitloos pandrecht op die zaak te verlenen, een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen
daarvoor als bedoeld in artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Araco op de
Wederpartij, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de
totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij
uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Op geleverde Producten die met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in eigendom
zijn overgegaan op de Wederpartij, is het bepaalde in lid 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
8. De Wederpartij is, zolang de eigendom van de afgeleverde Producten nog niet aan haar is overgegaan doch wel
reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die
Producten in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van levering, alsmede
ervoor te zorgen dat deze Producten ten gunste van het eigendomsrecht van Araco individualiseerbaar zijn en
zullen blijven. Artikel 12 lid 1, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing, bij gebreke waarvan de Wederpartij
gehouden is alle daaruit voor Araco voortvloeiende schade te vergoeden.
9. De Wederpartij is verplicht de geleverde Producten als bedoeld in lid 8 van dit artikel tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan Araco ter inzage
te geven, bij gebreke waarvan de Wederpartij gehouden is alle daaruit voor Araco voortvloeiende schade te
vergoeden.
10.De Wederpartij is verplicht om op eerste vordering van Araco alle aanspraken c.q. vorderingen uit hoofde van de
in lid 9 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan haar te verpanden, een en ander met inachtneming
met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle
vorderingen van Araco op de Wederpartij, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel.
De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de
Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk overeengekomen.
11.Het bepaalde in lid 10 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van de Wederpartij tegen
een of meerdere van haar afnemers.


ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM, AUTEURSRECHTEN EN PUBLICITEIT
1. Onverminderd het overigens in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt Araco zich
de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of op grond van enige
andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten met
betrekking tot door Araco ontworpen en/of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s en modellen.
2. Alle door Araco verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, contractstukken, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
software e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij en mogen niet door haarzonder
voorafgaande Schriftelijke toestemming van Araco worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter
kennisneming van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.
3. In geval van opdrachten van de Wederpartij tot (re)productie van goederen waar mogelijkerwijs intellectuele
eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart de Wederpartij Araco voor alle mogelijke daaruit
voortvloeiende aanspraken van derden.
4. Araco is en blijft gerechtigd om de door haar geleverde of vervaardigde goederen met naam, merk,
reclameboodschap of andere uiting van de Wederpartij af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties,
advertenties en/of tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de
Wederpartij of derden en zonder dat Araco daarvoor enigerlei vergoeding aan de Wederpartij en/of een derde is
verschuldigd.


ARTIKEL 18. | TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit
de tot stand gekomen Overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden
beslecht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. De Nederlandse rechter, de kantonrechter daaronder begrepen, in het Arrondissement Overijssel is met uitsluiting
bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Partijen, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk
voortvloeit uit de wet en/of internationale verdragen.

Alles gemakkelijk online bestellen Meer dan 2.000 artikelen in onze shop Bekijk eenvoudig online uw order status